ADVISERING

 

Ieder bedrijf en elke organisatie heeft vragen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Er zijn zo veel regels en eisen waaraan u moet voldoen, zo veel zaken waarop u moet letten en zo veel risico’s die moeten worden geanalyseerd. Voor een deskundige inspectie, een uitgebreide risico-inventarisatie en een zorgvuldig advies op maat voor de te nemen maatregelen, is KAMbode de aangewezen partij.

Wij adviseren u (onder andere) op het gebied van:

Over de mogelijkheden op het gebied van detachering vertellen we u graag verderop op deze pagina.

U kunt op een van de bovenstaande links klikken voor uitgebreidere informatie.

 

 • Opzetten van certificeerbare managementsystemen

Kwaliteit: ISO 9001, HACCP

Arbo: ISO 45001, VCA*, VCA**

Milieu: ISO 14001

Voor het in kaart brengen van de Arbo-risico’s binnen uw organisatie en om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wettelijke eisen stellen wij een maatwerk managementsysteem op dat past bij uw bedrijf en uw werkwijze. Wij laten u zien tegen welke kosten en onder welke voorwaarden u voor certificering in aanmerking komt. De certificering zelf wordt gedaan door een onafhankelijk bureau naar keuze. Uiteraard kunnen we u bij deze keuze adviseren.

 • Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel in dienst en vormt de basis voor het Arbobeleid in uw bedrijf. Wij zorgen voor een overzicht van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie én een praktisch Plan van Aanpak dat gericht is op het voorkomen, dan wel beperken van deze risico’s.

 • Toetsen RI&E

Het laten toetsen van uw RI&E en Plan van Aanpak is in veel gevallen verplicht, maar er zijn uitzonderingen. Wij geven vrijblijvend informatie of de toetsingsplicht ook op uw RI&E van toepassing is en kunnen uw RI&E inclusief Plan van Aanpak desgewenst laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige!

 • RI&E format voor de professional

Professionals opgelet! U weet hoe u een RI&E moet opstellen, maar het ontwikkelen van een RI&E format kost veel tijd (en geld)!? Bespaar uzelf deze kostbare tijd! Voor €950,- ex. BTW is het door KAMbode gebruikte RI&E format verkrijgbaar. Interesse? Neemt dan contact met ons op!

 • Verdiepende RI&E Arbeidsmiddelen

KAMbode heeft gespecialiseerde adviseurs op het gebied van machineveiligheid. We houden ons er zelfs dagelijks mee bezig! Het doel van het uitvoeren van de verdiepende RI&E Arbeidsmiddelen is het schriftelijk in kaart brengen van de risico’s van machines, installaties en gereedschappen. Dit leidt per beoordeeld arbeidsmiddel tot een overzicht van risico’s, met een plan van aanpak waarmee duidelijk wordt wie welke actie op welk moment nemen om aan wettelijke eisen te voldoen.

 • Verdiepende RI&E Fysieke belasting

Het lichaam heeft een bepaalde mate van belasting nodig om goed te kunnen functioneren. Wanneer er sprake is van onderbelasting of overbelasting kan dit schadelijk zijn. Met name bij beroepsgroepen in de industrie blijkt fysieke belasting een hoog risico te zijn.

Het doel van de verdiepende RI&E fysieke belasting is om op functie- en werkzaamheidniveau de risicofactoren van fysieke belasting in kaart te brengen. Gericht op de oorzaken stellen we voor u een praktisch advies op om die gezondheidsrisico’s, en dus ook het ziekteverzuim, zo laag mogelijk te houden.

De resultaten maken soms inzichtelijk dat werkzaamheden kunnen worden geëlimineerd door automatisering. Dat heeft een bijkomend voordeel: we hebben al klanten kunnen verblijden met aanzienlijke besparing op de personeelskosten!

 • Registratie gevaarlijke stoffen

Van alle stoffen waaraan uw werknemers worden of kunnen worden blootgesteld moet, als onderdeel van de RI&E, gedetailleerd schriftelijk zijn vastgelegd wat de aard, de mate en de duur van de blootstelling is. We hebben hiervoor een eigen format ontwikkeld. Specifieke aandacht is vereist voor de blootstelling aan zogeheten CMRS-stoffen. CMRS staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (kunnen cellen aanpassen), Reproductietoxisch (kunnen negatieve gevolgen hebben voor de voortplanting en het nageslacht) en Sensibiliserend (kunnen allergische reacties veroorzaken).

We zijn er van overtuigd iedere blootstelling aan gevaarlijke stoffen in principe kan worden voorkomen, mits de gevaarlijke eigenschappen ervan zijn gekend. Onze Certified Chemical Safety Expert helpt u daarom graag met het opstellen van een register gevaarlijke stoffen en het nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van de risico’s.

 • Intern verkeersplan & verkeerplan buitenterrein

Het hebben van een verkeersplan is niet als verplichting geformuleerd in de wet, maar het Arbobesluit schrijft regels voor over o.a. de inrichting van arbeidsplaatsen, voorkomen van gevaren en eisen aan mobiele arbeidsmiddelen. En dat is niet voor niets. Uit de interne registratie van de toenmalige Inspectie SZW (tegenwoordig Nederlandse Arbeidsinspectie) is gebleken dat 8% van alle ernstige ongevallen bestaat uit aanrijdingen met voertuigen.

Om die reden hebben we een uniek product ontwikkeld dat o.a. bestaat uit een lichtmeting, verdiepende RI&E (interne) verkeersveiligheid inclusief praktisch Plan van Aanpak dat toegelicht wordt op bedrijfsplattegronden en met behulp van bewerkte afbeeldingen. Informeert u gerust eens naar de mogelijkheden voor uw bedrijf!

 • Machine-instructies

Als werknemers werken met machines moeten zij zijn geïnstrueerd over de juiste gebruiksomstandigheden, de gevaren en de te nemen maatregelen. Onze gespecialiseerde adviseurs helpen u graag de informatie uit gebruikershandleidingen te vertalen naar bondige begrijpelijke machine-instructies voor uw personeel.

 • Opstellen bedrijfsnoodplan

Voor het geval dat zich een calamiteit voordoet binnen uw bedrijf dient u een bedrijfsnoodplan te hebben: een systematische uitleg van wat u in zo’n geval moet doen. Een goed voorbereide hulpverlening kan de mogelijke gevolgen aanzienlijk beperken. Wij helpen u graag een dergelijk noodplan op te stellen.

 • Opstellen ontruimingsplan

Wij helpen u graag met het opstellen van een ontruimingsplan dat voldoet aan de daarvoor geldende eisen. Onze adviseurs helpen uw medewerkers zich voor te bereiden op voorzienbare calamiteiten in uw bedrijf.

 • Ontruimingsplattegronden

Ter voorbereiding op noodsituaties is het belangrijk dat de vluchtwegen en plaatsen van veiligheidsvoorzieningen eenduidig kenbaar zijn gemaakt op een ontruimingsplattegrond. Onze ontruimingsplattegronden worden aangeleverd op A3-formaat in kleur en opgesteld conform de actuele NEN 1414.

 • Begeleiden invoering veiligheidsregels

Wanneer u veiligheidsregels binnen uw bedrijf wenst in te voeren kunnen wij u en uw werknemers hierin begeleiden. Wij zorgen voor de juiste implementatie binnen uw onderneming.

 • Werkplekonderzoeken

KAMbode voert deskundige werkplekonderzoeken uit. Na analyse van de werkomstandigheden ontvang u een advies dat gericht is op het voorkomen en verminderen van gezondheidsklachten.

 • Geluidmetingen

Ter bescherming van uw werknemers en om (blijvende) gehoorbeschadiging te voorkomen, bent u bij bepaalde geluiddrukniveau’s als werkgever verplicht hiervoor maatregelen te treffen. KAMbode legt de resultaten uit de lawaaimetingen voor u vast en adviseert u in een bondige rapportage over de te nemen maatregelen.

 • Klimaat

Het wordt soms vergeten, maar ook het klimaat en de temperatuur op de werkplek kunnen van grote invloed zijn op de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Voorkom onnodig verzuim en laat u door een van onze deskundigen adviseren.

 • Legionella

Veel bedrijven nemen zelf preventieve maatregelen om blootstelling aan legionella te voorkomen. Voldoet u hiermee aan de Drinkwaterwet of het Drinkwaterbesluit? Wij analyseren uw risico en adviseren u op welke wijze aan wet- en regelgeving kan worden voldaan.

Op zoek naar een deskundige beoordeling? Wilt u een vakkundig onderzoek en een betrouwbaar advies?

DETACHERING

Op zoek naar personeel voor een korte of langere periode? Ook dan is KAMbode uw betrouwbare partner. Wanneer u extra ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van projecten, kan KAMbode u aan de juiste, gekwalificeerde mensen helpen. Een snelle en gemakkelijke manier om de vereiste kennis in huis te halen. Ons netwerk aan specialisten staat voor u klaar!

Wij detacheren regelmatig veiligheidskundigen (zoals HVK’ers, MVK’ers, Integrale veiligheidskundigen en leerling-veiligheidskundigen), milieukundigen, en Arbo(kern)deskundigen.

Interesse in detachering? Of wilt u eerst meer informatie?

Plan uw training of vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan!

Voorkeursdatum:
Aantal personen: